چهارشنبه, 8 بهمن 1399
  • ساعت : ۱۵:۲۳:۵۸
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ 
  • کد خبر : ۲۰۱۲۰۰
    /  3
گزارش تصویری از جشنواره شهید رجایی سال 1399 كه اداره كل هماهنگی و تلفیق حسابها به عنوان تیم برتر در خصوص تهیه صورت های مالی دولت و گزارش های تحلیلی صورت حساب عملكرد بودجه كل كشور در آن انتخاب شد.

گزارش تصویری از جشنواره شهید رجایی سال 1399 که اداره کل هماهنگی و تلفیق حسابها به عنوان تیم برتر در خصوص تهیه صورت های مالی دولت و گزارش های تحلیلی صورت حساب عملکرد بودجه کل کشور در آن انتخاب شد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.13.0
    V5.7.13.0