مجموعه نظام حسابداری
فایل مربوط به دوره انتقال
بر اساس این فایل امکان ثبت های اختتامیه بر اساس سیستم نقدی برای افتتاح در سیستم تعهدی در سطح معین امکان پذیر می باشد. بدیهی است تعیین سطوح تفضیلی برای تمام حساب ها اجباری بوده و بایستی توسط دستگاه اجرایی انجام شود.

فایل اکسل
 
امتیاز دهی
 
 

^