فايل ها
ماده واحده قانون بودجه سال 97 ماده واحده قانون بودجه سال 97.pdf
3.36 MB
اعتبارات هزینه ای قانون بودجه سال 97 بخش دوم اعتبارات هزينه اي سال 97 بخش دوم.pdf
4.5 MB
اعتبارات هزینه ای قانون بودجه سال 97 بخش اول اعتبارات هزينه اي سال 97بخش اول.pdf
3.27 MB
اعتبار طرح های تملک قانون بودجه سال 97 اعتبار تملک دارايي هاي سرمايه اي سال 97.pdf
3.01 MB
درآمدها و واگذاریها در قانون بودجه سال 97 درآمدها و واگذاري دارايي هاي سرمايه اي قانون بودجه سال97.pdf
1.99 MB
ودجه شرکتهای دولتی و بانکها در قانون بودجه سال 97 شرکتهاي دولتي و بانکهاقانون بودجه 97.pdf
1.47 MB
ماده واحده قانون بودجه سال 96 ماده واحده قانون بودجه سال 96.pdf
15.72 MB
اعتبارات هزینه ای بر حسب برنامه در قانون بودجه سال 96 اعتبارات هزينه اي بر حسب برنامه در قانون بودجه سال 96.pdf
17.71 MB
اعتبار طرح های تملک قانون بودجه سال 96 اعتبار طرح هاي تملک قانون بودجه سال 96.pdf
13.47 MB
درآمدها و واگذاریها در قانون بودجه سال 96 درآمدها و واگذاريها در قانون بودجه سال 96.pdf
12.87 MB
ودجه شرکتهای دولتی و بانکها در قانون بودجه سال 96 بودجه شرکتهاي دولتي و بانکها در قانون بودجه سال 96.pdf
12.66 MB
 قانون بودجه سال 1395 کل کشور - ماده - ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه ماده واحده قانون بودجه سال 1395.pdf
1.75 MB
قانون بودجه سال 1395 کل کشور - پیوست شماره 1 اعتبار طرح هاي تملک قانون بودجه سال 95.pdf
1.83 MB
قانون بودجه سال 1395 کل کشور - پیوست شماره 2 درآمدها و واگذاري قانون بودجه سال 95.pdf
1.27 MB
قانون بودجه سال 1395 کل کشور - پیوست شماره 3 بودجه شرکتهاي دولتي و بانکها در قانون بودجه سال 95.pdf
952.301 KB
قانون بودجه سال 1395 کل کشور - پیوست شماره 4 اعتبار هزينه اي قانون بودجه سال 95.pdf
4.33 MB
آئین نامه اجرایی تبصره (29) قانون بودجه سال 1394 کل کشور آئين نامه اجرايي تبصره (29) قانون بودجه سال 94 کل کشور.pdf
125.024 KB
ماده واحده 94 قانون بودجه سال 1394 كل كشور- ماده واحده و تبصره ها س13940209-0855.pdf
1.82 MB
قانون بودجه سال  1394کل کشور_ماده واحده و جداول کلان
پیوست 1 قانون بودجه سال 1394 كل كشور - پيوست شماره 1 س13940208-1905.pdf
1.69 MB
پیوست شماره 1 قانون بودجه سال 1394
پیوست 2 قانون بودجه سال 1394 كل كشور - پيوست شماره 2 س13940207-1100.pdf
1.04 MB
پیوست شماره 2 قانون بودجه سال 1394
پیوست 3 قانون بودجه سال 1394 كل كشور - پيوست شماره 3 س13940207-1355.pdf
1.03 MB
پیوست شماره 3 قانون بودجه سال 1394
پیوست 4 قانون بودجه سال 1394 كل كشور - پيوست شماره 4 س13940207-1100.pdf
3.09 MB
پیوست شماره 4 قانون بودجه سال 1394
aeen name pdfEA.pdf
226.367 KB

ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1394 کل کشور

قانون94 pdfF6.pdf
1.7 MB
قانون بودجه سال 1394 کل کشور
aeen name21 pdf4E.pdf
118.144 KB

آئين نامه اجرايي تبصره (21) قانون بودجه سال 1393 كل كشور

aeen name6 aeen name6.pdf
163.479 KB

آئين نامه اجرايي بند (ط) تبصره (6) قانون بودجه سال 1393 كل كشور

aeen name13 aeen name 13.pdf
53.987 KB
آئين نامه اجرايي بند (ب) تبصره (13) قانون بودجه سال 1393 كل كشور
aeen name17 aeen name 17.pdf
164.078 KB
آئين نامه اجرايي بند (ب) تبصره (17) قانون بودجه سال 1393 كل كشور
zavabet zavabet.pdf
143.791 KB

ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1393 كل كشور

قانون بودجه سال  1393کل کشور Budget_Act_93.pdf
2.08 MB
قانون بودجه سال  1393کل کشور_ماده واحده و جداول کلان
Budget_Act_93_Annex1.pdf
1.84 MB
پیوست شماره 1 قانون بودجه سال 1393
peyvast2-93 Budget_Act_93_Annex2.pdf
1.15 MB
پیوست شماره 2 قانون بودجه سال 1393
Budget_Act_93_Annex3.pdf
1.03 MB
پیوست شماره 3 قانون بودجه سال 1393
Budget_Act_93_Annex4.pdf
1.61 MB
پیوست شماره 4 قانون بودجه سال 1393
قانون بودجه سال 1392 Budget_Act_92.pdf
4.25 MB
قانون بودجه سال 1392 کل کشور-ماده واحده و جداول کلان
پيوست 1-92 Budget_Act_92_Annex1.pdf
4.09 MB
پيوست شماره 1 قانون بودجه سال 1392
پيوست 92-2 Budget_Act_92_Annex2.pdf
4.39 MB
پيوست شماره 2 قانون بودجه سال 1392
پيوست 92-3 Budget_Act_92_Annex3.pdf
555.215 KB
پيوست شماره 3 قانون بودجه سال 1392
پيوست 92-4 Budget_Act_92_Annex4.pdf
6.12 MB
پيوست شماره 4 قانون بودجه سال 1392
ماده واحده 91 قانون بودجه سال 1391 كل كشور- ماده واحده و تبصره ها س 139105.pdf
3.93 MB

قانون بودجه سال 1391 كل كشور

پيوست1-91 قانون بودجه سال 1391 كل كشور - پيوست شماره 1 س13910615 153.pdf
3.58 MB
پيوست شماره 1 قانون بودجه سال 1391

پيوست2-91 قانون بودجه سال 1391 كل كشور - پيوست شماره 2 س13910523 1031.pdf
3.37 MB
پيوست شماره 2 قانون بودجه سال 1391
پيوست3-91 قانون بودجه سال 1391 كل كشور - پيوست شماره 3 س 13910525 1130.pdf
2.16 MB
پيوست شماره 3 قانون بودجه سال 1391
پيوست4-91 قانون بودجه سال 1391 كل كشور - پيوست شماره 4 س 13910523 1030.pdf
2.58 MB
پيوست شماره 4 قانون بودجه سال 1391
پيوست 4-90 پيوست 4-90.pdf
1.11 MB
پيوست 3-90 پيوست 3-90.pdf
1.15 MB
پيوست 2-90 پيوست 2-90.pdf
1.67 MB
پيوست 1-90 پيوست 1-90.pdf
1.72 MB
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^