متون عمومي

  مدیر سناما

  آقای مشکین فام   39903148

  قسمت اجرایی

  آقای شعبانی 39903147  

  قسمت عملکردی

 آقای قاسمی 39903162 و خانم عرب 39903486 

  قسمت فنی

  خانم دهکردی 39902336


 
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^