اخبار

1398/7/6 شنبه

بخشنامه شماره 54/131077 مورخ 1398/7/2 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص نمونه فرمهای بودجه ای و اسناد و مدارک لازم در تهیه صورت حساب نهایی اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای و راهنمای تکمیل فرم های بودجه ای و کنترل آن با تراز حس


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^