اخبار

1398/6/3 يكشنبه

مصوبه شماره 65444/ت55376ه مورخ 1398/5/28 هیات وزیران در خصوص آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب) و (پ) ماده (8) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^