اخبار

1397/6/14 چهارشنبه

تصویب نامه شماره 76128/ت/55526 مورخ 97/6/11 رئیس جمهور محترم در خصوص آئین نامه اجرایی بند (ج) تبصره (20) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور و جزء (2) آن


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^