اخبار

1397/6/11 يكشنبه

بخشنامه شماره 286645 مورخ 97/6/6 معاون محترم رییس جمهور در خصوص ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله بانکها و شرکتهای دولتی


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^