اخبار

1397/6/5 دوشنبه

بخشنامه شماره 57/112766 مورخ 97/6/3 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص صدور اسناد ( اوراق) تسویه خزانه نوع دوم برای تسویه مطالبات اشخاص متقاضی مشمول


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^