اخبار

1397/5/10 چهارشنبه

تصویب نامه شماره 54036/ت55413ه مورخ 1397/4/3 هیات وزیران در خصوص آیین نامه اجرایی بند (و) و جزءهای (3) و (4) بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1397 کل کشور


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^