اخبار

1396/10/24 يكشنبه

بخشنامه شماره 54/234707 مورخ 96/10/23 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص دستورالعمل حسابداری موضوع جزء (1) و (2) بند (ب) ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^