اخبار

1396/10/24 يكشنبه

بخشنامه شماره 54/234952 مورخ 96/10/23 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص دستورالعمل حسابداری بند (و) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 96 کل کشور


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^