اخبار

1396/10/18 دوشنبه

اختصاص 30 امتیاز به شاخص اجرای حسابداری تعهدی در شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد سال 1396 دستگاههای اجرایی (سطح استانی)


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^