مطالب جدید
تصویب نامه شماره 16145/ت53525ه مورخ 1396/2/16 هیأت وزیران در خصوص سامانه تدارکات الکترونیکی دولت تصویب نامه شماره 16145/ت53525ه مورخ 1396/2/16 هیأت وزیران در خصوص سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^