مطالب جدید
تصویب نامه شماره 21953/ت54855ه مورخ 1397/2/29 هیات وزیران در خصوص آئین نامه اجرایی بند (ت) ماده (8) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه
تصویب نامه شماره 3560/ت55253 مورخ 97/1/21 هیات وزیران در خصوص آئین نامه اجرایی بند (ه) تبصره (7) قانون بودجه سال 97 کل کشور
مصوبه شماره 546298/115 مورخ 1396/6/12 دبیر محترم هیات دولت در خصوص واگذاری شرکت های تحت پوشش دستگاههای اجرایی از طریق بورس
بخشنامه شماره 1316055 مورخ 96/5/15 معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور راجع به تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان پیمانی دستگاههای اجرایی
بخشنامه شماره 53/40987 مورخ 1396/3/7 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص ذیحسابی شرکتهای دولتی
بخشنامه شماره 53/40987 مورخ 96/3/7 معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص ذیحسابی شرکتهای دولتی
تصویب نامه شماره 16145/ت53525ه مورخ 1396/2/16 هیأت وزیران در خصوص سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
تصویب نامه شماره 1126446 مورخ 1395/12/28 شورایعالی اداری در خصوص مواد 36 و 37 قانون مدیریت خدمات کشوری و نقشه راه توسعه دولت الکترونیک
تصویب نامه شماره 150903/ت54000ه مورخ 1395/12/1 هیات وزیران در خصوص صندوق نوآوری و شکوفایی
بخشنامه شماره 1043122 مورخ 1395/11/20 سازمان برنامه و بودجه کل کشور در خصوص فرآیند جمع آوری اطلاعات گزارش عملکرد 9 ماهه سال 1395 پروژه های عمرانی ملی
بخشنامه شماره 57/217650 مورخ 1395/11/17 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور به کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور در خصوص واگذاری اسناد خزانه اسلامی بابت سپرده حسن انجام کار
استانهای برتر در ارزیابی عملکرد سال 1395 اداره کل هماهنگی و تلفیق حسابها و روشهای حسابداری مربوط به صورتحساب عملکرد بودجه سال 1394 کل کشور و صورتهای مالی سال 1394
گزارش استان خراسان جنوبی در خصوص ارسال کلیه صورتهای مالی و فرم های عملکرد سال 1394 مربوط به تمام دستگاههای اجرایی مستقر در استان
گزارش استان اردبیل در خصوص ارسال کلیه صورتهای مالی و فرم های عملکرد سال 1394 مربوط به تمام دستگاههای اجرایی مستقر در استان
کنترل های حسابرسی هوشمند مربوط به نسخه سال 1395 نظام حسابداری بخش عمومی
گزارش استان گلستان در خصوص ارسال کلیه صورتهای مالی و فرم های عملکرد سال 1394 مربوط به تمام دستگاههای اجرایی مستقر در استان
گزارش استان خوزستان در خصوص ارسال کلیه صورتهای مالی و فرم های عملکرد سال 1394 مربوط به تمام دستگاههای اجرایی مستقر در استان
گزارش استان خوزستان در خصوص ارسال کلیه صورتهای مالی و فرم های عملکرد سال 1394 مربوط به تمام دستگاههای اجرایی مستقر در استان
گزارش استان خراسان شمالی در خصوص ارسال کلیه صورتهای مالی و فرم های عملکرد سال 1394 مربوط به تمام دستگاههای اجرایی مستقر در استان
گزارش استان چهارمحال و بختیاری در خصوص ارسال کلیه صورتهای مالی و فرم های عملکرد سال 1394 مربوط به تمام دستگاههای اجرایی مستقر در استان
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
^