1398/6/25 دوشنبه

قابل توجه ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها- اداره هماهنگی و تلفیق حسابها

اظهار نظر در خصوص تهیه دستورالعمل اجرای نحوه حسابرسی صورتهای مالی موضوع تبصره (2) ماده (4) آیین نامه اجرایی بنده های (الف)، (ب) و (پ) ماده (8) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^