1398/5/19 شنبه

بخشنامه شماره 57/98520 مورخ 1398/5/15 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص تمدید مهلت ارایه مدارک و مستندات اوراق بهادار (اسناد خزانه، اوراق مشارکت و سایر اسناد مالی اسلامی) به عامل واگذاری (بانک ملی ایران)


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^