1398/4/17 دوشنبه

قابل توجه ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها- اداره هماهنگی و تلفیق حسابها

با عنایت به اینکه شاخص "میزان پیگیری جهت کاهش اقلام سنواتی (پیش پرداخت و علی الحساب و سنوات قبل با احتساب موجودی جنسی سنواتی) بر اساس مستندات واصله" یکی از شاخص های ارزیابی ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان ها، موضوع بخشنامه شماره 54/47092 مورخ 1398/3/13 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور می باشد، ضروری است ادارات مذکور نسبت به تکمیل فرم گزارش پیگیری کاهش اقلام سنواتی (پیوست) اقدام و به همراه کلیه صورتجلسات مربوطه در یک مرحله به این اداره کل ارسال نمایند.

فایل پیوست

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^