1398/4/16 يكشنبه

بخشنامه شماره 54/69864 مورخ 1398/4/15 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور برای واحدهای گزارشگر مشمول موضوع تصویب نامه شماره 4471/ت56434ه مورخ 1398/1/21هیات محترم وزیران و اصلاحیه شماره 56434/4663 مورخ 24/1/1398 دبیر محترم هیات دولت


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^