1398/1/18 يكشنبه

بخشنامه شماره 54/294612 مورخ 1397/12/27 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص نحوه رسیدگی به اسناد مالی سال 1397 در اجرای بند (1) ماده (16) قانون الحاق (2)


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^