مطالب جدید
بخشنامه شماره 57/217650 مورخ 1395/11/17 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور به کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور در خصوص واگذاری اسناد خزانه اسلامی بابت سپرده حسن انجام کار بخشنامه شماره 57/217650 مورخ 1395/11/17 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور به کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور در خصوص واگذاری اسناد خزانه اسلامی بابت سپرده حسن انجام کار
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^