اعتبارات هزینه ای
مدارک مورد نیاز صورت‌حساب دریافت و پرداخت ماهانه اعتبارات هزینه بخشنامه فهرست مدارک مورد نیاز در تهیه صورت‌حساب دریافت و پرداخت ماهانه اعتبارات هزینه دستگاه‌های اجرایی
 
امتیاز دهی
 
 

^