اخبار

1395/11/4 دوشنبه

تصویب نامه شماره 134118/ت52991ه مورخ 1395/10/29 هیأت محترم وزیران در خصوص آئین نامه اجرایی بند (ل) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^