اخبار

1395/12/22 يكشنبه

بخشنامه شماره 54/248086 مورخ 1395/12/21 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص تکمیل فرمهای عملکرد بودجه بر اساس نسخه سال 1395 نظام حسابداری بخش عمومی


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^