اخبار

1395/12/22 يكشنبه

بخشنامه شماره 137110 مورخ 1395/12/16 رییس جمهور محترم در خصوص انتقال حسابهای بانکی شرکتهای دولتی موضوع مواد (4) و (5) قانون خدمات کشوری و ... به بانک مرکزی


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^