اخبار

1395/12/8 يكشنبه

تصویب نامه شماره 152001/ت52293ه مورخ 1395/12/2 هیات وزیران در خصوص آئین نامه اجرایی ماده (5) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^