اخبار

1395/10/25 شنبه

بخشنامه شماره 57/218926 مورخ 1395/11/18 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور به کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری در ارتباط با تصویب نامه شماره 128297/ت 53869ه مورخ 1395/10/15


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^