اخبار

1395/11/24 يكشنبه

بخشنامه شماره 54/223006 مورخ 1395/11/23 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص لزوم ارسال صورتهای مالی مربوط به منابع بودجه ای و غیربودجه ای موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی


 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
^