صورت جلسات
بخشنامه شماره 54/248086 مورخ 1395/12/21 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص تکمیل فرمهای عملکرد بودجه بر اساس نسخه سال 1395 نظام حسابداری بخش عمومی
بخشنامه شماره 54/246303 مورخ 1395/12/18 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص دستورالعمل حسابداری خزانه معین استان
بخشنامه شماره 54/236210 مورخ 1395/12/8 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور اعمال حساب درآمدهای ملی و استانی موضوع پیوست شماره (2) قانون بودجه سالانه کل کشور
بخشنامه شماره 54/230079 مورخ 1395/12/1 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص اعلام مانده بدهی ها و مطالبات کلیه اشخاص توسط دستگاههای اجرایی از طریق سامانه مدیریت اطلاعات بدهی ها و مطالبات دولت ( سماد)
بخشنامه شماره 54/23706 مورخ 1398/12/3 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص نحوه اعمال حساب وجوه موضوع تبصره (2) ماده (12) آئین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (ه) قانون بودجه سال 1395
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^