فايل ها
ماده واحده قانون بودجه سال 96 ماده واحده قانون بودجه سال 96.pdf
15/72 MB
اعتبارات هزینه ای بر حسب برنامه در قانون بودجه سال 96 اعتبارات هزينه اي بر حسب برنامه در قانون بودجه سال 96.pdf
17/71 MB
اعتبار طرح های تملک قانون بودجه سال 96 اعتبار طرح هاي تملک قانون بودجه سال 96.pdf
13/47 MB
درآمدها و واگذاریها در قانون بودجه سال 96 درآمدها و واگذاريها در قانون بودجه سال 96.pdf
12/87 MB
ودجه شرکتهای دولتی و بانکها در قانون بودجه سال 96 بودجه شرکتهاي دولتي و بانکها در قانون بودجه سال 96.pdf
12/66 MB
 قانون بودجه سال 1395 کل کشور - ماده - ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه ماده واحده قانون بودجه سال 1395.pdf
1/75 MB
قانون بودجه سال 1395 کل کشور - پیوست شماره 1 اعتبار طرح هاي تملک قانون بودجه سال 95.pdf
1/83 MB
قانون بودجه سال 1395 کل کشور - پیوست شماره 2 درآمدها و واگذاري قانون بودجه سال 95.pdf
1/27 MB
قانون بودجه سال 1395 کل کشور - پیوست شماره 3 بودجه شرکتهاي دولتي و بانکها در قانون بودجه سال 95.pdf
952/301 KB
قانون بودجه سال 1395 کل کشور - پیوست شماره 4 اعتبار هزينه اي قانون بودجه سال 95.pdf
4/33 MB
آئین نامه اجرایی تبصره (29) قانون بودجه سال 1394 کل کشور آئين نامه اجرايي تبصره (29) قانون بودجه سال 94 کل کشور.pdf
125/024 KB
ماده واحده 94 قانون بودجه سال 1394 كل كشور- ماده واحده و تبصره ها س13940209-0855.pdf
1/82 MB
قانون بودجه سال  1394کل کشور_ماده واحده و جداول کلان
پیوست 1 قانون بودجه سال 1394 كل كشور - پيوست شماره 1 س13940208-1905.pdf
1/69 MB
پیوست شماره 1 قانون بودجه سال 1394
پیوست 2 قانون بودجه سال 1394 كل كشور - پيوست شماره 2 س13940207-1100.pdf
1/04 MB
پیوست شماره 2 قانون بودجه سال 1394
پیوست 3 قانون بودجه سال 1394 كل كشور - پيوست شماره 3 س13940207-1355.pdf
1/03 MB
پیوست شماره 3 قانون بودجه سال 1394
پیوست 4 قانون بودجه سال 1394 كل كشور - پيوست شماره 4 س13940207-1100.pdf
3/09 MB
پیوست شماره 4 قانون بودجه سال 1394
aeen name pdfEA.pdf
226/367 KB

ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1394 کل کشور

قانون94 pdfF6.pdf
1/7 MB
قانون بودجه سال 1394 کل کشور
aeen name21 pdf4E.pdf
118/144 KB

آئين نامه اجرايي تبصره (21) قانون بودجه سال 1393 كل كشور

aeen name6 aeen name6.pdf
163/479 KB

آئين نامه اجرايي بند (ط) تبصره (6) قانون بودجه سال 1393 كل كشور

aeen name13 aeen name 13.pdf
53/987 KB
آئين نامه اجرايي بند (ب) تبصره (13) قانون بودجه سال 1393 كل كشور
aeen name17 aeen name 17.pdf
164/078 KB
آئين نامه اجرايي بند (ب) تبصره (17) قانون بودجه سال 1393 كل كشور
zavabet zavabet.pdf
143/791 KB

ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1393 كل كشور

قانون بودجه سال  1393کل کشور Budget_Act_93.pdf
2/08 MB
قانون بودجه سال  1393کل کشور_ماده واحده و جداول کلان
Budget_Act_93_Annex1.pdf
1/84 MB
پیوست شماره 1 قانون بودجه سال 1393
peyvast2-93 Budget_Act_93_Annex2.pdf
1/15 MB
پیوست شماره 2 قانون بودجه سال 1393
Budget_Act_93_Annex3.pdf
1/03 MB
پیوست شماره 3 قانون بودجه سال 1393
Budget_Act_93_Annex4.pdf
1/61 MB
پیوست شماره 4 قانون بودجه سال 1393
قانون بودجه سال 1392 Budget_Act_92.pdf
4/25 MB
قانون بودجه سال 1392 کل کشور-ماده واحده و جداول کلان
پيوست 1-92 Budget_Act_92_Annex1.pdf
4/09 MB
پيوست شماره 1 قانون بودجه سال 1392
پيوست 92-2 Budget_Act_92_Annex2.pdf
4/39 MB
پيوست شماره 2 قانون بودجه سال 1392
پيوست 92-3 Budget_Act_92_Annex3.pdf
555/215 KB
پيوست شماره 3 قانون بودجه سال 1392
پيوست 92-4 Budget_Act_92_Annex4.pdf
6/12 MB
پيوست شماره 4 قانون بودجه سال 1392
ماده واحده 91 قانون بودجه سال 1391 كل كشور- ماده واحده و تبصره ها س 139105.pdf
3/93 MB

قانون بودجه سال 1391 كل كشور

پيوست1-91 قانون بودجه سال 1391 كل كشور - پيوست شماره 1 س13910615 153.pdf
3/58 MB
پيوست شماره 1 قانون بودجه سال 1391

پيوست2-91 قانون بودجه سال 1391 كل كشور - پيوست شماره 2 س13910523 1031.pdf
3/37 MB
پيوست شماره 2 قانون بودجه سال 1391
پيوست3-91 قانون بودجه سال 1391 كل كشور - پيوست شماره 3 س 13910525 1130.pdf
2/16 MB
پيوست شماره 3 قانون بودجه سال 1391
پيوست4-91 قانون بودجه سال 1391 كل كشور - پيوست شماره 4 س 13910523 1030.pdf
2/58 MB
پيوست شماره 4 قانون بودجه سال 1391
پيوست 4-90 پيوست 4-90.pdf
1/11 MB
پيوست 3-90 پيوست 3-90.pdf
1/15 MB
پيوست 2-90 پيوست 2-90.pdf
1/67 MB
پيوست 1-90 پيوست 1-90.pdf
1/72 MB
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^